• Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών
  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων (Ακινήτων , Εισοδήματος ,κλπ)
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε επιχείρησης
  • Σύσταση ημεδαπών εταιρειών
  • Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών
  • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών