Η Pegasus Finance αναλαμβάνει τη σύνταξη πλήρους φακέλου αίτησης υπαγωγής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέες επιχειρήσεις (startup) ή επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν. Η κατάρτιση του φακέλου γίνεται πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κάθε προγράμματος επιδότησης και περιλαμβάνει i) αίτηση υπαγωγής ii) οικονομοτεχνική μελέτη ή επιχειρηματικό σχέδιο και iii) δικαιολογητικά του αιτούμενου. Πάντα σε συνεργασία με το  επενδυτή βρίσκουμε λύσεις, οι οποίες συνάδουν στην επίτευξη της βέλτιστης βαθμολογίας της πρότασης.

Σε συνέχεια της έγκρισης επιχορήγησης (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011, Leader κ.λπ.), η Pegasus Finance είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης και παρακολούθησης του έργου σας. Ενημερώνουμε και καθοδηγούμε τον επενδυτή για την τήρηση των προδιαγραφών του προγράμματος, επικοινωνούμε με τους αρμόδιους φορείς και καταθέτουμε εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η παρακολούθηση από την Pegasus Finance συνεχίζεται μέχρι ο επενδύτης να εκταμίευση το σύνολο της επιδότησης .