• Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting)
  • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
  • Μελέτες Βιωσιμότητας