Δεσμευόμαστε για την ορθή λογιστική πληροφόρηση μέσα από την παροχή ποιοτικών λογιστικών υπηρεσιών.

  • Συστάσεις / Ενάρξεις / Μεταβολές / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιριών – Ατομικών Επιχειρήσεων.
  • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου για επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
  • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
  • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια,κλπ)