• Σύνταξη μισθοδοσίας και έκδοση αποδείξεων πληρωμής ή καταστάσεων πληρωμής μέσω τραπέζης.
  • Χορήγηση κάθε είδους βεβαιώσεων στο προσωπικό της επιχείρησης σας.
  • Αναγγελίες πρόσληψης , απόλυσης και αποχώρησης προσωπικού και υποβολή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Υπαγωγή και διεκπεραίωση όλων των επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.
  • Σύνταξη πινάκων για τις ώρες εργασίας του προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας.
  • Σύνταξη καταστάσεων ΑΠΔ και υποβολή αυτών μέσα στις προθεσμίες που ορίζει το ΙΚΑ.
  • Σύνταξη και υποβολή Καταστάσεων Προσωπικού.